Mededelingen Bestuur

 

 

Verslag ALV 2024 VBC Deurloo

 

Hierbij een kort verslag van onze ALV bijeenkomst op16-02-2024. Voor alle duidelijkheid dit zijn niet de notulen.

Helaas moesten wij weer op zoek naar een nieuwe locatie, de Lasloods heel leuk maar erg prijzig. Het Speeltuintje was gestopt en op termijn hadden we weinig aansprekende alternatieven die ook betaalbaar waren. Wij dachten in de Verwachting te Ritthem een goede vervanger gevonden te hebben.

Er waren 43 leden aanwezig wat wij als bestuur een redelijke opkomst vonden, zeker gezien de nieuwe locatie. Wij hopen dat de aanwezige leden ook tevreden waren met deze locatie en horen dat graag, ook als mensen niet tevreden waren over deze locatie.

Na korte ontvangst door de voorzitter is er 1 minuut stilte gehouden om de ons ontvallen leden in het afgelopen jaar te gedenken.

De voorzitter heeft een nieuw bestuurslid voorgesteld , Peter van Merrienboer die als 2e secretaris in het bestuur heeft plaatsgenomen. De penningmeester en secretaris hebben aansluitend een jaaroverzicht getoond met daarin de situatie van de vereniging. Deze ziet er goed uit, al moeten wel alle zeilen worden bijgezet om de vereniging ook financieel gezond te houden. Dat dit verhogingen van diverse tarieven tot gevolg heeft is onontkoombaar.  Gelukkig hebben we de meeste prijsverhogingen kunnen verlagen om zodoende de vereniging aantrekkelijk te houden voor iedereen.

Vanaf dit jaar zullen alle E-meters worden gemonitord en kan er vastgesteld worden of er boten zijn die meer als de nu vrijgegeven 50 kWh per jaar gebruiken. Meerverbruik zal worden verrekend.

Na deze mededelingen was het tijd voor de pauze waarin ook de mogelijkheid was loten te kopen voor onze verloting, het passen jassen met verenigingslogo en de collecte voor de KNRM. Na de collecte is er begonnen met het trekken van de lootjes welke werd verricht door Alex Achterhuis van de Verwachting. Er waren mooie prijzen beschikbaar en het bestuur had als 1e prijs een jas ter beschikking gesteld. De jas is gewonnen door Pierre.

Na de verloting was het woord aan Joan v.w.b. de te verwachten werkzaamheden aan steigers en terrein. Het te aantal te werken uren is voor 2024 op 8 uur gezet.

Ook werd door de evenementencommissie nog een bijdrage geleverd waarin de evenementen voor 2024 werden voorgesteld. 3 viswedstrijden, BBQ en mossel cq garnalen middag/avond.

In de rondvraag werden vragen gesteld en antwoorden gegeven op schriftelijke ontvangen vragen. Er komt een slot in het toilet waarvan iedereen een sleutel heeft of kan krijgen, gelijke sleutel als het toegangshek. Ook werd de vraag beantwoord of we als bestuur wel genoeg aandacht hadden voor oudere leden en voor de minder financieel welgestelden leden binnen de vereniging. Het antwoord hierop is duidelijk, als bestuur zullen we onze uiterste best doen de vereniging voor iedereen betaalbaar te houden, maar we ontkomen er niet aan om te tarieven aan te passen maar doen er alles aan dit minimaal te houden. Ook is bekend gemaakt dat we helaas er niet aan ontkomen om voor de winterhelling ook een kleine vergoeding te gaan vragen ingaan winterseizoen 24/25.

Hierna werd de vergadering door de voorzitter afgesloten onder dankzegging aan alle aanwezigen.

Met vriendelijke groet,

Het Bestuur

 

Datum                02-02-2023

Onderwerp       Uitnodiging 45e algemene ledenvergadering  VBC Deurloo 16-02-2024

Behandeld door  W.A. de Leeuw (Secretaris)

Vrijdag 16 Februari 2024 aanvang 19:30 uur

De agenda voor deze vergadering is toegevoegd aan deze uitnodiging.

Geachte leden,

Het bestuur wenst U allen via deze weg een voorspoedig, gezond en visrijk 2024 toe.

De ledenvergadering wordt gehouden in “De Verwachting” in Ritthem , Dorpsstraat 22-24

De aanvang is 19:30 uur, het bestuur rekent op uw aanwezigheid.

Wij wijzen u op de mogelijkheid om voor de algemene ledenvergadering schriftelijk agendapunten in te brengen, deze dienen uiterlijk 1 week voor aanvang van de algemene ledenvergadering in het bezit te zijn van de secretaris. Niet schriftelijk ingediende vragen e.d. worden door het bestuur niet behandeld.

Het financiële jaaroverzicht over het verenigingsjaar 2023 zal ca. 14 dagen voor de Algemene Ledenvergadering ter inzage liggen in het kantoor van de vereniging.

Tijdens de vergadering worden er belangrijke mededelingen gedaan. Uw aanwezigheid wordt dan ook zeer op prijs gesteld.

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur : W.A. de Leeuw ( secretaris)

 

Agenda 45e Algemene Ledenvergadering 16 Februari 2024

Datum :            Vrijdag 16 Februari 2024

Plaats :              De Verwachting,

Dorpstraat 22-24 , 4389 TP Ritthem

Tijd       :             19:30 uur.

 Agenda:

                                                                             

 1. Opening.
 • Mededelingen betreffend deze ALV
 • Voorstellen nieuw bestuurslid
 1. Notulen algemene leden vergadering 2023
 2. Jaarverslag door de Secretaris.
 3. Mededelingen.

5.Ingekomen stukken

 1. Jaarverslag van de penningmeester.
 • Verslag van de kascontrole commissie.

Kascommissie :

 • Kascontrole lid : Joop van der Meijden
 • Reserve kascontrole lid : Rinus Broeders
 • Jacco Poelman heeft al aangegeven lid van de kascommissie te worden.
 1. Bekendmaking tarieven 2024/2025
 • Onderbouwing door indexatie verhaal.
 • Verdeling Energiekosten 2024
 • Hellingkosten toekomst / Winterhelling

 

PAUZE + VERLOTING – COLLECTE KNRM

8.Indeling werkzaamheden / Vaststelling uren

 • Werkzaamheden, steigers en perceel

 

 1. Stand van zaken en beleid betreft invulling ligplaatsen

 

 1. Mededelingen Evenementen Commissie

 

 1. Vragen en antwoorden ronde. (Rondvraag)

 

 1. Sluiting.

Opgave van nieuwe bestuursleden blijft mogelijk bij de secretaris tot op de vergadering!

 

Tijdens de vergadering dient iedereen aan een tafel plaats te nemen.


2023

Beste leden,

De afgelopen maanden is er hard gewerkt aan het voltooien van ons havenkantoor en worden er naar tevredenheid schepen gedokt op ons eigen terrein.
Doordat we te maken hebben gehad met vandalisme, er is ingebroken en op een schip dat op ons terrein stond heeft men een volledige chaos achtergelaten, hebben we de nodige veiligheidsvoorzieningen getroffen. Er wordt gekeken naar uitbreiding van het cameratoezicht en ook op onze steigers wordt het cameratoezicht verder uitgebreid.
Helaas hebben we moeten constateren dat een vaste internetverbinding te duur is. We onderzoeken mogelijkheden van veel goedkopere, maar goed bruikbare mobiele wifi. Wordt vervolgd!
Installatie van zonnepanelen staat gepland en op de steigers wordt de stroomvoorziening gerenoveerd en geoptimaliseerd.

Goed nieuws is dat de nog vrije ligplaatsen door de vele nieuwe aanmeldingen in rap tempo opgevuld worden. Het dreigende begrotingstekort wordt daardoor tenietgedaan. Zo krijgen we weer wat ruimte en kunnen de nodige investeringen en verbetering aan ons terrein en steigers makkelijker worden gedaan.

Onze secretaris is op dit moment druk met het herschrijven van de reglementen. Het zogenaamde ‘blauwe boekje’ wordt aangepast, ook inhoudelijk. Uiteraard worden zaken waarvoor we de leden moeten raadplegen eerst aan de leden voorgelegd. De leden hebben altijd het laatste woord.
Na het gereed komen gaat er een digitale kopie naar alle leden. Twee exemplaren worden geprint en in het havenkantoor gelegd.
De afzonderlijke regelementen op de website kunnen daardoor vervallen.

Bestuurlijk zijn er ook de nodige wijzigingen geweest.
Ruud de Ruijter en Ronald Slof hebben te kennen gegeven niet in het bestuur verder te willen.
Ook Andre de Nooijer heeft besloten zijn functie als havenmeester neer te leggen.
Jan Sturm zal de functie van havenmeester in gaan vullen. Op tijdelijke basis. We hopen echter dat hij zich kan vinden in het uitoefenen van deze functie en van een tijdelijke een definitieve kan maken.
Goed nieuws is ook dat we na jaren op 13 mei weer een viswedstrijd gepland hebben staan.
Bruno, Bob en Jan hebben het initiatief hierin genomen en uiteraard hopen we op veel aanmeldingen.
Ook is er contact geweest met de Watergeuzen. We vinden het belangrijk de jeugd bekend te maken met de vissport. Ook liggen al voorstellen om gezamenlijk activiteiten te ontplooien.

Bij vragen, spreek iemand aan van het bestuur aan of stuur een mail. We staan iedereen graag te woord.

Mutaties ledenbestand:
Aanvraag lidmaatschap : 3 nieuwe aanvragen ( allen met boot)

Aanvraag ligplaats met plaatsing op wachtlijst: zie hierboven

Opzegging / beëindiging lidmaatschap: Geen

Geroyeerd Geen

Met vriendelijke groet,
Het Bestuur

Verslag ALV 2023

Huidige samenstelling bestuur;
Voorzitter : Karel Vinke
Vice voorzitter : Danny Brandt
Secretaris : Ruud de Ruijter
2e secretaris : Willem de Leeuw
Penningmeester : Frans Visscher
2e penningmeester : Robbert Scheepers
Algemeenbestuurslid : Ron Slof

Havenmeester
Andre de Nooijer
Technische werkcommissie;
Joan Lamper
Ron Slof + Vrijwilligers
Helling commissie;
Ron Slof
Andre Dekkers
Jan Sturm
Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom in de Lasloods.
Verkiezingen Nieuw bestuur
Herkiesbaar is Willem de Leeuw als 2e secretaris
Herkiesbaar is Danny Brandt als Vice Voorzitter
Afgetreden Jos van Belzen als Penningmeester
Nieuw bestuurslid Karel Vinke Voorzitter
Nieuw bestuurslid Frans Visscher Penningmeester
Nieuw bestuurslid Robert Scheepers 2e Penningmeester
Nieuw bestuurslid Ruud de Ruijter Secretaris
Alle nieuwe kandidaten worden afzonderlijk unaniem goedgekeurd en welkom geheten door de aanwezige leden.

Havenmeester
Andre de Nooijer wordt tijdens de vergadering welkom geheten als onze nieuwe havenmeester
De taken en werkuitvoering wie wat doet zal in de komende nieuwsbrieven duidelijk worden.

Positiever kunnen we niet beginnen in het jaar 2023.De voorzitter bedankt alle oude bestuursleden en de havenmeester voor hun inzet van de afgelopen jaren. Het is ook een groot gedachtengoed
binnen de vereniging na jaren van onrust de rust en eenheid sterk is gegroeid in positieve zin. Na deze woorden van onze vice voorzitter nam de secretaris het woord over. Gezien dat we een volledig bestuur hebben. Mooi aantal aanwezige leden.
De belangrijkste commissies weer zijn aangevuld tot een volwaardig groep. De inzet van een grote groep onder leiding van Joan Lamper en Ron Slof, het terrein volwaardig hebben gemaakt met een clubhuis en steigers en aanverwante artikelen. Dit bewijst dat we als club groeien en volwassen worden. Zeer aangename verrassing was ook dat vanuit de leden, Jan Peeters, Bob Janssen en Bruno Janssen zich willen inzetten voor een evenementen commissie. Denk hierbij aan het organiseren van viswedstrijden (laagdrempelig), na een dagje vissen bijv. garnalen festijn met soep. etc etc.
Deze commissie staat buitenom het bestuur.
= Leden: In 2022 zijn er 5 afmeldingen geweest en 1x royement
= Nieuwe leden met ligplaatsen 2022 dit zijn er 15 en er zitten er nog een paar in de pipeline.
= In 2022 hadden we een 70 % bezetting. Dit jaar zullen we hopelijk naar een dikke 80% bezetting gaan.
= Te werken uren in 2022 was 16 uur
Elke gewerkt uur staat voor 25 euro. Dit alles is vrijblijvend. Heeft u een ligplaats en u komt niet werken, dan krijgt u een verrekening voor niet gewerkte uren samen met de factuur van uw ligplaats. Iemand die niet kan komen werken wegens lichamelijke problemen of i.d. moet dit aangeven bij het bestuur
Later zal onze penningmeester nog een uiteenzetting geven over het financieel verslag. Maar iedereen weet, en heeft gevoeld in de portemonnee dat alles duurder is geworden. Gas Electra Water. Ook de Deurloo zal de buikriem aan moeten halen. Daarom gaan we beginnen met verbruiksmeters per boot op de steigers. We hebben klein en groot gebruikers.
Taak van de Havenmeester zal zijn het ontvangen van nieuwe boten met hun bemanningen. Hospitality en toezichthouden en indien nodig aanspreken. Dit alles moet er voor zorgen dat hetgeen we met zijn allen opgebouwd hebben ook netjes blijft. Natuurlijk zullen wij als bestuur en leden Andre daarbij ondersteunen.
Laatste punt van het jaarverslag. We zijn bezig om een Meer Jaren Onderhoud Plan (MJOP) op te zetten. Dit is een zeer belangrijk plan om de prioriteiten in beeld brengen wat en wanneer er iets vervangen moet worden. Hier moet een bedrag voor worden gereserveerd. We zullen dit met onze Penningmeester Frans, Projectleiders Joan en Ron gaan bespreken in de komende periode. Een MJOP geeft een route aan voor de komende jaren.

Pauze Loterij en collecte KNRB
Opbrengst loterij 325 euro en de collecte voor KNMR 100 euro
Kascommissie
De kascommissie heeft haar goedkeuring gegeven aan het financiële plaatje van de Deurloo en decharges de penningmeester.

Financieel verslag
Frans geeft een heldere uiteenzetting van het financieel verslag. Eerder is aangegeven dat de wereld op zijn kop staat vanwege de hogere energieprijzen en dat wij daar als club ook niet onderuit komen.
We gaan het ook voelen of we dit leuk vinden of niet.
Er wordt door de penningmeester en verhoging van € 1,50 ex BTW per lid ingevoerd.
ligplaats per boot wordt € 27,50 incl. BTW per m2.
Penningmeester legt ook uit als we dit niet uitvoeren, dan snoepen we ons kapitaaltje op en dan kunnen we de deuren sluiten over een paar jaar. Voorstel wordt unaniem aangenomen.
Havenmeester
Hier nog een belangrijke mededeling van onze Havenmeester.
Na de afgelopen storm en harde wind en water verlaging hebben een paar leden diverse boten beter afgemeerd.
Ze lagen niet strak aangelijnd en konden makkelijk schade aan andere boten en steigers aanrichten.
Ook is het opgevallen dat sommige schepen met zeer slecht materiaal zijn afgemeerd.
De leden hebben hier ook een paar lijnen vervangen en of bij gezet.
We willen jullie er wel op wijzen dat het veilig en goed afmeren een verantwoording van de eigenaar zelf is.
En eventuele schade aan uw boot of schade veroorzaak aan een andere boot of steiger, zijn dan voor de eigenaar zelf.
Graag willen we vragen of jullie zelf ook wat meer willen controleren hoe uw schip is afgemeerd.
En zeker ingeval van storm en waterpeil verandering.
Mocht u nu twijfelen of niet weten of uw boot goed ligt aangemeerd, neem dan contact op met de havenmeester of loop eens ons havenkantoor binnen en vraag om advies.
U wordt altijd geholpen.
Met dank aan die paar leden die alle boten regelmatig controleren en corrigeren

De vergadering is door de voorzitter onder dankzegging aan het personeel van De Lasloods afgesloten en vele leden hebben nog gezellig nagepraat en genoten van een drankje in het café en plannen gemaakt voor het komende (vis) seizoen.

Met vriendelijke groet,
Het Bestuur

Verslag ALV 2022 VBC Deurloo

 

Hierbij een kort verslag van onze ALV bijeenkomst op 02-04-2022. Voor alle duidelijkheid dit zijn niet de notulen!

Na lange tijd mochten wij als bestuur de leden weer eens uitnodigen voor een “echte” ALV en geen online gedoe zoals we dit in de afgelopen 2 jaar hebben moeten doen om redenen die iedere bekend zijn.

We hadden als bestuur natuurlijk een goede reden om het deze keer iets anders te doen en ook gebruik te maken van een andere locatie, namelijk De Lasloods wat om meerdere redenen de beste keuze was. De opening van de steiger, de naamgeving en de juiste mensen nog maar eens eren waren zaken die voor ons belangrijk waren om hiervoor te kiezen. Ook het geduld en de medewerking die wij van de uitbater van deze locatie al hebben ontvangen vonden wij zeker een tegenpresentatie waard. Helaas was de keuze uit datums waarop de locatie beschikbaar zou zijn zeer beperkt en aangezien we de opening niet langer wilden uitstellen toch maar voor een zaterdag gekozen. Dat dit voor een aantal mensen niet goed uitkwam spijt ons zeer maar wij hopen deze zomer c.q. najaar weer iets te organiseren waarbij gehoopt wordt op nog meer animo.

Na een eerste korte ontvangst door onze voorzitter zijn wij onder begeleiding van alle aanwezigen en iemand van de pers naar de opgang van de nieuwe steiger gelopen. Onder de aanwezigen bevonden zich de heren Klaas Meerman en Paul de Nooijer, beiden lid sinds 25-09-1979 en medeoprichters van de VBC Deurloo. Wij hebben aan Klaas en Paul gevraagd om de opening van de steigers officieel te verrichten via het doorknippen van een heus lint.

De coryfeeën van VBC-Deurloo

Dit hebben Klaas en Paul met verve gedaan, zij het voor Klaas met enige ondersteuning van zijn dochter die hem begeleidde.

 

 

Vooraf was door middel van een prijsvraag aan de leden verzocht om een naam voor de nieuwe steiger voor te stellen. Door Pierre van Lieshout werd de naam van Klaas al heel snel voorgesteld en wij als bestuur vonden dat een goed voorstel. Wel vonden wij, doordat de steiger uit een aantal delen bestaat,  ook deze andere delen een naam te geven.  Al heel snel waren wij unaniem van mening dat de heer Paul de Nooijer, met lidnummer 12 het op één na oudste en ook nog zeer actieve lid die eveneens bij de oprichting betrokken was, ook één van de naamgevers moest worden. Het tussenliggende stuk is door het bestuur  De Verbinding gedoopt.

 

De onthulling van de eerste steiger kon helaas niet door Klaas zelf gedaan worden maar we hebben zijn dochter bereid gevonden de honneurs waar te nemen wat zij ook met groot enthousiasme heeft gedaan.

Onthulling bord Klaas Meerman Steiger door de dochter van Klaas

De Klaas Meerman Steiger

De naam van de 2e steiger werd met plezier door Paul de Nooijer gedaan en hij vertelde dat hij vereerd was.

Onthulling van de Paul de Nooijer Steiger door Paul

Paul de Nooijer Steiger

Bleef over de derde steiger, De Verbinding, welke is onthuld door Ron Slof en Pierre van Lieshout. Wij hebben deze heren de eer hiervan gegund omdat wij van menig zijn dat de naam De Verbinding niet alleen staat voor de verbinding tussen de 2 steigers maar misschien nog meer voor de manier Ron en Pierre de verbinding zijn voor vele leden en ook de verbinding naar het bestuur.

De onthulling van De Verbinding door Pierre en Ron

De Verbinding

Na de onthulling van de namen zijn we met z’n allen weer naar binnen in de Lasloods gegaan om als eerste de winnaar van de prijsvraag, Pierre van Lieshout v.w.b. het aangeven van een naam zijn prijs te overhandigen.

 

Na deze handeling is door de voorzitter de Algemene Ledenvergadering geopend.

De vergadering is zeer prettig verlopen en iedereen heeft zijn zegje kunnen doen. In de pauze was een verloting die volgens onze penningmeester zeer succesvol was gezien de opbrengst. De prijzentafel was zeer goed gevuld door diverse sponsoren zoals Provoost Maritiem, Jos Boone Middelburg, Faberij de Jonge Juweliers Goes , Sushi Vlissingen en een aantal mooie ankerloodjes vervaardigd door Bruno Janssen.

Ook werden wij verwend met lekkere snacks en dit samen met een lekker drankje zorgde ervoor dat de pauze te snel voorbij was en de vergadering werd vervolgd. In de notulen zal melding worden gemaakt over de zaken die de revue zijn gepasseerd.

De vergadering is door de voorzitter onder dankzegging aan het personeel van De Lasloods afgesloten en vele leden hebben nog gezellig nagepraat en plannen gemaakt voor het komende (vis) seizoen.

 

Met vriendelijke groet,

Het Bestuur

 

 

Vlissingen 03-03-2022,

Beste Leden,

Wij hebben onlangs een bericht van een lid ontvangen over het vaargedrag van 1 van de charterboten bij het terug varen naar zijn ligplaats. Bij het passeren van de steigers van Deurloo ging dit met een hogere snelheid als is gewenst waardoor er een hevige golfslag is ontstaan die de boten die bij Deurloo afgemeerd liggen hevig te keer gingen. Wij hebben de eigenaar van de boot hierop aangesproken en heeft toegezegd er voor zorg te dragen dat dit niet meer gebeurt.

Wij hopen dat u zulke meldingen doorgeeft aan het bestuur zodat wij hierop kunnen reageren.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur

Vlissingen 31-01-2022

Beste leden.

Voor de mensen die deze week aan de haven zijn geweest deze zullen hebben gezien dat de werkzaamheden nu in een zeer hoog tempo gaan onder leiding van Joan Lamper.

Dit betekend, dat wanneer alles in een zelfde tempo blijft gaan en er geen zaken tegenzitten met het leggen van de ankers volgende zaterdag de meeste boten op hun “nieuwe” plek mogen gaan liggen. We zullen de leden deze week via de mail berichten of deze planning aangehouden kan worden.

Aangezien er daarna begonnen moet worden met de sloop van steiger 3, waar nu nog boten liggen iedereen moet zorgen dat hij zijn boot verplaatst.

Ik probeer op donderdag, en anders op vrijdag de definitieve indeling door te mailen zodat u weet wat u plaats wordt.

De mensen zijn ook druk bezig met het nakijken van de “nieuwe” elektriciteitskasten met daarop aan beide zijden 4 stopcontacten. In de kasten zitten meters waarop een eventueel stroomverbruik per boot kan worden bekeken.

De bestuursvergadering die gepland stond voor 04-02-2022 is een week uitgesteld en zal nu op 11-02-2022 worden gehouden. Indien u nog zaken heeft die op de agenda moeten dan graag een bericht aan de secretaris.

Met vriendelijke groet uit de bestuurskamer.

 

Vlissingen 18-01-2022

Beste Leden,

Op 15-01-22 heeft het bestuur weer vergaderd en in deze vergadering is definitief besloten over te gaan tot een elektronisch sluit systeem / slot in het hek om de steiger (s) te kunnen betreden. Zodra wij iedereen van een zogenaamde “druppel”hebben voorzien zal worden overgegaan tot plaatsing van het nieuwe slot. Ook zal er een camera worden geplaatst om te kunnen monitoren wie de steigers betreden en om in geval van ongewenst bezoek deze in beeld te kunnen brengen. Wij willen hiermee de veiligheid te kunnen verhogen wat in deze tijd geen overbodige luxe is.

Verder kunnen jullie zien dat de werkzaamheden op het water in snel temp vorderen en het bestuur spreekt de bewondering en waardering uit voor de mensen die hierin heel veel tijd investeren. Het is ook een zeer grote stap voor de vereniging en wij gaan ervan uit dat door deze stappen de toekomst van VBC-Deurloo is gewaarborgd.

Op het droge gedeelte zal binnen afzienbare tijd ook begonnen worden met de werkzaamheden en ook daar zal de nodige hulp en inzet van de leden nodig zijn.

Zodra er weer nieuws is zullen wij u via de nieuwsbrief en de site op de hoogte houden.

Een volgende vergadering staat gepland voor 04-02-2022

Zodra de situatie het toelaat wil het bestuur weer een reguliere ALV inplannen en wij hopen dat dit al binnen korte tijd zal zijn. De plaats waar dit zal plaatsvinden is nog niet bepaald.

Indien u zaken heeft die u onder aandacht van het bestuur wil brengen of besproken moeten worden stuurt u uw vraag / opmerking aan de secretaris.

Met vriendelijke groet uit de bestuurskamer

 

 

Vlissingen 12-11-20

Beste Leden,

Op 11-11-2020 heeft het bestuur vergaderd en zijn er een aantal zaken besproken die we jullie niet willen onthouden. Eén van de zaken die besproken moesten worden was het door de gemeente aangeboden invullingsplan voor de haven waarop in nauwe samenwerking met het bestuur een invulling en herpositionering van de steigers is ingetekend. De nieuwe herpositionering betekend dat Deurloo voor de toekomst verzekerd is van een aantal mooie steigers die goed bereikbaar zijn en een verblijf op het water waar leden gezamenlijk, als dit weer is toegestaan zicht hebben op en genoten kan worden van de boten. Ook behoeft er niet weer, binnen korte tijd een verhuizing gedaan te worden. Het bestuur heeft vanaf het begin het standpunt ingenomen dat eerst alles zwart op wit moest staan voordat we verdere stappen zouden ondernemen, zoals de aankoop van de Vingerpier om zodoende onze positie niet te verzwakken. Dit heeft er mede toe geleid dat zaken niet zo spoedig gingen als iedereen had gehoopt en misschien ook wel verwacht. Tot zover nieuws betreft de steigers en hopen u allen binnenkort een tekening te kunnen sturen waarop e.e.a. duidelijk ingetekend staat.

Om dit alles te realiseren zal er een zeer dringend beroep op alle leden worden gedaan om daar waar mogelijk en nodig hulp te bieden. Uw inzet zal hard nodig zijn.

Zodra er bekend is wanneer en met welke werkzaamheden we kunnen en willen beginnen krijgt u hiervan bericht.

Om een goed havenplan te maken is het noodzakelijk dat de juiste breedte van uw boot bekend is bij het maken van de indeling. Bij de laatste nieuwsbrief heeft u een formulier ontvangen waar deze gegevens kunnen worden ingevuld. Hierbij, nogmaals het verzoek deze formulieren in te vullen en aan in te sturen. Mag aan het mailadres info@vbc-deurloo.nl , ook naar Postbus 480, 4380 AL Vlissingen of gewoon de brievenbus aan het hek.

Tijdens de vergadering is ook besproken hoe we in de huidige crisis een ALV kunnen organiseren en besloten is om te wachten wat de komende tijd de ontwikkelingen zijn en aan de hand hiervan en in overleg met de leden kunnen we een plan van aanpak maken en hopelijk zelfs een tijdstip bepalen.

We hebben inmiddels al een aantal nieuwsbrieven gemaakt, met veel dank aan Jos van Belzen die hier tijd voor vrijmaakt maar niet kan blijven putten uit zijn eigen ervaringen en belevenissen hoewel dat er m.i. soms heel veel zijn en het een “schijnbaar” onuitputtelijke bron is. Ook hierbij dus een ZEER DRINGEND verzoek aan de leden om toch vooral veel input te geven om het maken van de nieuwsbrief, maar vooral het ontvangen en lezen hiervan voor iedereen leuk te houden.

Om in de toekomst de voorgang van de vereniging te garanderen is een bestuur nodig. Zonder bestuur geen vereniging meer! Mensen bij deze een zeer dringende oproep: Als u zich betrokken voelt bij de vereniging en het voortbestaan wilt garanderen meldt u zich dan aan voor een functie in het bestuur.

 

Met vriendelijke groet uit de bestuurskamer.

 

 

Vlissingen 10-09-2020

Beste leden,

Allereerst willen we stil staan bij het overlijden van Dhr. John Danckaert. John is een zeer actief en waardevol lid voor de vereniging geweest, heeft vele jaren deel uitgemaakt van het bestuur en leidinggegeven aan vele hellingbeurten. We zullen hem herinneren als een goed maar ook markant lid en wensen zijn familie veel sterkte toe met het verlies. Op de eerstvolgende ALV zullen we hier kort op terug komen.

 

Helaas kunnen we nog niet melden dat de Vingerpier is overgenomen maar dit wel in een laatste stadium is. Door de afwezigheid vanwege langer verlof van een juriste die voor de gemeente Vlissingen het vergunningen traject moet behandelen heeft alles langer geduurd dan verwacht. Wij hopen binnenkort melding te kunnen maken dat de overname een feit is waarmee de vereniging een nieuwe weg inslaat.

Binnenkort zal er wel een start gemaakt worden met de (tijdelijke) verhuizing van het huidige kantoor en container (s) naar de asfaltweg om ruimte te maken voor het sonderingen onderzoek en voorbereidingen om de kavel verder bouwrijp te maken.

Hierbij willen wij leden verzoeken die privé spullen in de containers hebben deze zoveel te verwijderen. In een later stadium zal worden bekeken in welke vorm we toch weer een opslag annex werkplaats kunnen creëren die ook aan de eisen van de gemeente voldoet op de nieuwe kavel.

Bij deze kunnen wij ook melden dat 1 van onze leden n.l. John van Peer zich bereid heeft gemeld om als projectleider het geheel te begeleiden. Hij zal hierbij ondersteuning nodig hebben van opzichter/uitvoerder met technisch inzicht die in zijn afwezigheid kan zorgdragen voor een juiste uitvoer en het registreren van gewerkte uren door de leden. Om de werkzaamheden zo soepel mogelijk te laten verlopen en iedereen de kans te geven zijn steentje bij te dragen zullen de werkzaamheden niet uitsluitend op zaterdagen worden gedaan. Wel dient te worden gemeld dat er alleen onder leiding van een door het bestuur aangewezen persoon werkzaamheden mogen worden gedaan. Er wordt binnenkort een plan van aanpak gemaakt welke op de website zal komen te staan. 1 Van de eerste zaken zal het produceren van nieuwe ankers zijn met daarbij behorende touwen enz.

Binnenkort hebben wij een bespreking met de Gem. Vlissingen en een andere partij waarbij de mogelijkheid besproken zal worden de aanpassingen en herpositioneren van de steigers zodanig te gaan uitvoeren dat de vereniging klaar zal zijn voor de toekomst en niet over 5 jaar weer een aanpassing hoeft te maken. Hierover hopen wij u in een volgende update meer te kunnen berichten.

 

Met vriendelijke groet uit de bestuurskamer.

 

 

Vlissingen 25-04-2020,

Beste Leden,

Zoals jullie, hopelijk al hebben gezien is onze website, mede dankzij een aantal sponsoren online gekomen. We zijn zelf erg content met hoe deze er nu uitziet, en hopen dat dit ook bij de leden zo is. Het kunnen downloaden van een aantal formulieren, het inzien en downloaden van de Reglementen via de site is een welkome aanvulling. Ook proberen we meldingen aan de scheepvaart zowel op de site als via de mail kenbaar te maken. Graag doen we een oproep aan de leden eens een stukje te schrijven. Over hun lidmaatschap bij Deurloo en misschien wat leuke anekdotes die als de schrijver daarmee instemt op de site kunnen worden geplaatst.

Graag brengen wij als bestuur onder de aandacht dat we dit zeker ook hebben te danken aan onze sponsoren die nu met banners op de site staan en vragen de leden daar waar mogelijk is bij het aanschaffen van materialen aan onze sponsoren te denken.

Het is ook welkom bij aankoop van zaken te vermelden dat je lid bent van VBC-Deurloo.

 

In de laatste bestuursvergadering is ook aan de orde gekomen of er misschien iets georganiseerd zou moeten worden voor mensen die wel graag met de boot willen gaan vissen maar dit, vanwege de Corona maatregelen niet kunnen omdat men dan te dicht bij elkaar aan boord zit en men ook niet graag alleen het water opgaat om dit vanuit de vereniging met een aantal boten te doen zodat men wel alleen aan boord kan zitten maar wel samen op het water en we elkaar toch in het oog kunnen houden.

Indien deze wens er is gelieve dit aan te geven bij de secretaris.

secretaris@vbc-deurloo.nl