Mededelingen Bestuur

Vlissingen 12-11-20

Beste Leden,

Op 11-11-2020 heeft het bestuur vergaderd en zijn er een aantal zaken besproken die we jullie niet willen onthouden. Eén van de zaken die besproken moesten worden was het door de gemeente aangeboden invullingsplan voor de haven waarop in nauwe samenwerking met het bestuur een invulling en herpositionering van de steigers is ingetekend. De nieuwe herpositionering betekend dat Deurloo voor de toekomst verzekerd is van een aantal mooie steigers die goed bereikbaar zijn en een verblijf op het water waar leden gezamenlijk, als dit weer is toegestaan zicht hebben op en genoten kan worden van de boten. Ook behoeft er niet weer, binnen korte tijd een verhuizing gedaan te worden. Het bestuur heeft vanaf het begin het standpunt ingenomen dat eerst alles zwart op wit moest staan voordat we verdere stappen zouden ondernemen, zoals de aankoop van de Vingerpier om zodoende onze positie niet te verzwakken. Dit heeft er mede toe geleid dat zaken niet zo spoedig gingen als iedereen had gehoopt en misschien ook wel verwacht. Tot zover nieuws betreft de steigers en hopen u allen binnenkort een tekening te kunnen sturen waarop e.e.a. duidelijk ingetekend staat.

Om dit alles te realiseren zal er een zeer dringend beroep op alle leden worden gedaan om daar waar mogelijk en nodig hulp te bieden. Uw inzet zal hard nodig zijn.

Zodra er bekend is wanneer en met welke werkzaamheden we kunnen en willen beginnen krijgt u hiervan bericht.

Om een goed havenplan te maken is het noodzakelijk dat de juiste breedte van uw boot bekend is bij het maken van de indeling. Bij de laatste nieuwsbrief heeft u een formulier ontvangen waar deze gegevens kunnen worden ingevuld. Hierbij, nogmaals het verzoek deze formulieren in te vullen en aan in te sturen. Mag aan het mailadres info@vbc-deurloo.nl , ook naar Postbus 480, 4380 AL Vlissingen of gewoon de brievenbus aan het hek.

Tijdens de vergadering is ook besproken hoe we in de huidige crisis een ALV kunnen organiseren en besloten is om te wachten wat de komende tijd de ontwikkelingen zijn en aan de hand hiervan en in overleg met de leden kunnen we een plan van aanpak maken en hopelijk zelfs een tijdstip bepalen.

We hebben inmiddels al een aantal nieuwsbrieven gemaakt, met veel dank aan Jos van Belzen die hier tijd voor vrijmaakt maar niet kan blijven putten uit zijn eigen ervaringen en belevenissen hoewel dat er m.i. soms heel veel zijn en het een “schijnbaar” onuitputtelijke bron is. Ook hierbij dus een ZEER DRINGEND verzoek aan de leden om toch vooral veel input te geven om het maken van de nieuwsbrief, maar vooral het ontvangen en lezen hiervan voor iedereen leuk te houden.

Om in de toekomst de voorgang van de vereniging te garanderen is een bestuur nodig. Zonder bestuur geen vereniging meer! Mensen bij deze een zeer dringende oproep: Als u zich betrokken voelt bij de vereniging en het voortbestaan wilt garanderen meldt u zich dan aan voor een functie in het bestuur.

 

Met vriendelijke groet uit de bestuurskamer.

 

 

Vlissingen 10-09-2020

Beste leden,

Allereerst willen we stil staan bij het overlijden van Dhr. John Danckaert. John is een zeer actief en waardevol lid voor de vereniging geweest, heeft vele jaren deel uitgemaakt van het bestuur en leidinggegeven aan vele hellingbeurten. We zullen hem herinneren als een goed maar ook markant lid en wensen zijn familie veel sterkte toe met het verlies. Op de eerstvolgende ALV zullen we hier kort op terug komen.

 

Helaas kunnen we nog niet melden dat de Vingerpier is overgenomen maar dit wel in een laatste stadium is. Door de afwezigheid vanwege langer verlof van een juriste die voor de gemeente Vlissingen het vergunningen traject moet behandelen heeft alles langer geduurd dan verwacht. Wij hopen binnenkort melding te kunnen maken dat de overname een feit is waarmee de vereniging een nieuwe weg inslaat.

Binnenkort zal er wel een start gemaakt worden met de (tijdelijke) verhuizing van het huidige kantoor en container (s) naar de asfaltweg om ruimte te maken voor het sonderingen onderzoek en voorbereidingen om de kavel verder bouwrijp te maken.

Hierbij willen wij leden verzoeken die privé spullen in de containers hebben deze zoveel te verwijderen. In een later stadium zal worden bekeken in welke vorm we toch weer een opslag annex werkplaats kunnen creëren die ook aan de eisen van de gemeente voldoet op de nieuwe kavel.

Bij deze kunnen wij ook melden dat 1 van onze leden n.l. John van Peer zich bereid heeft gemeld om als projectleider het geheel te begeleiden. Hij zal hierbij ondersteuning nodig hebben van opzichter/uitvoerder met technisch inzicht die in zijn afwezigheid kan zorgdragen voor een juiste uitvoer en het registreren van gewerkte uren door de leden. Om de werkzaamheden zo soepel mogelijk te laten verlopen en iedereen de kans te geven zijn steentje bij te dragen zullen de werkzaamheden niet uitsluitend op zaterdagen worden gedaan. Wel dient te worden gemeld dat er alleen onder leiding van een door het bestuur aangewezen persoon werkzaamheden mogen worden gedaan. Er wordt binnenkort een plan van aanpak gemaakt welke op de website zal komen te staan. 1 Van de eerste zaken zal het produceren van nieuwe ankers zijn met daarbij behorende touwen enz.

Binnenkort hebben wij een bespreking met de Gem. Vlissingen en een andere partij waarbij de mogelijkheid besproken zal worden de aanpassingen en herpositioneren van de steigers zodanig te gaan uitvoeren dat de vereniging klaar zal zijn voor de toekomst en niet over 5 jaar weer een aanpassing hoeft te maken. Hierover hopen wij u in een volgende update meer te kunnen berichten.

 

Met vriendelijke groet uit de bestuurskamer.

 

 

Vlissingen 25-04-2020,

Beste Leden,

Zoals jullie, hopelijk al hebben gezien is onze website, mede dankzij een aantal sponsoren online gekomen. We zijn zelf erg content met hoe deze er nu uitziet, en hopen dat dit ook bij de leden zo is. Het kunnen downloaden van een aantal formulieren, het inzien en downloaden van de Reglementen via de site is een welkome aanvulling. Ook proberen we meldingen aan de scheepvaart zowel op de site als via de mail kenbaar te maken. Graag doen we een oproep aan de leden eens een stukje te schrijven. Over hun lidmaatschap bij Deurloo en misschien wat leuke anekdotes die als de schrijver daarmee instemt op de site kunnen worden geplaatst.

Graag brengen wij als bestuur onder de aandacht dat we dit zeker ook hebben te danken aan onze sponsoren die nu met banners op de site staan en vragen de leden daar waar mogelijk is bij het aanschaffen van materialen aan onze sponsoren te denken.

Het is ook welkom bij aankoop van zaken te vermelden dat je lid bent van VBC-Deurloo.

 

In de laatste bestuursvergadering is ook aan de orde gekomen of er misschien iets georganiseerd zou moeten worden voor mensen die wel graag met de boot willen gaan vissen maar dit, vanwege de Corona maatregelen niet kunnen omdat men dan te dicht bij elkaar aan boord zit en men ook niet graag alleen het water opgaat om dit vanuit de vereniging met een aantal boten te doen zodat men wel alleen aan boord kan zitten maar wel samen op het water en we elkaar toch in het oog kunnen houden.

Indien deze wens er is gelieve dit aan te geven bij de secretaris.

secretaris@vbc-deurloo.nl