Aanmelden lidmaatschap

De ondergetekende verzoekt hierbij lid te worden van de VBC Deurloo te Vlissingen. Het bestuur beslist over de eventuele toelating. Desgewenst kan het bestuur de aanvrager uitnodigen de aanvraag nader mondeling toe te lichten. Voor een nadere toelichting op de aanvraag zie het Huishoudelijk reglement zoals gepubliceerd op de website van de VBC Deurloo.
Hij is ervan op de hoogte dat na een aanmelding met boot en acceptatie door het bestuur de éénmalige kosten van inschrijving € 50,00 bedragen. Deze zullen tegelijk met de verschuldigde
contributie (2023: € 26,50 per jaar) in rekening worden gebracht. Alleen bij aanmelding als lid, zonder boot hoeven geen inschrijvingskosten betaald te worden.
De ondergetekende verklaart de bovenstaande gegevens naar waarheid te hebben ingevuld. Hij verklaart ook akkoord te gaan met de voorwaarden van de vereniging vermeld in het Huishoudelijk
reglement, het Havenreglement en de Privacyverklaring zoals gepubliceerd op de website, alsmede de statuten van de vereniging welke op verzoek kunnen worden toegezonden.

  Naam*
  Adres*
  Postcode*
  Plaats*
  Geboortedatum*
  E-mailadres*
  Telefoonnummer
  Referentie (optioneel)
  LigplaatsJaNee

  (Indien ligplaats gewenst, vul dan ook het registratieformulier in)